Inktober 2018 Day 25 – Prickly

reblog on tumblr ]

For Artsy_wolf_paws. This wolf’s a bit… prickly.


2018. Staples card stock; Prismacolor Col-Erase pencil; Kuretake No. 8 Fountain Brush Pen; Sakura Pigma Sensei 10; 11″ x 8.5″.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,